Menu
Your Cart

Pravidla a podmienky provízneho systému GPAY

Pravidla a podmienky provízneho systému GPAY

Pravidlá a podmienky GPAY provízneho systému – GRAVIROVANE.SK s.r.o. (ďalej len Pravidlá a podmienky spolupráce)

1.     Prevádzkovateľ systému

Prevádzkovateľom Partnerského programu (gpay) GRAVIROVANE.SK s.r.o., Javorinská 1735/5, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 52198987, DIČ: 2120931131 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

2.     Partner

Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do Partnerského programu a je prijatý za partnera Prevádzkovateľom (ďalej len "Partner"). Partner je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje. Partner registráciou výslovne súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje ich plniť. Registráciou do Partnerského programu Partner dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

3.     Podmienky a obsah spolupráce

Spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera je založená na marketingovej podpore predaja tovaru z eshopu Prevádzkovateľa na webových stránkach Partnera v rámci Partnerského programu. Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese http://www.gravirovane.sk  (ďalej len "Web Prevádzkovateľa"). Na týchto stránkach je tiež umiestnený systém Partnerského programu.

Provízie sa vyplácajú za tovar Prevádzkovateľa, ktoré zakúpil a zaplatil návštevník, ktorý prišiel cez odkaz na webových stránkach Partnera.

4.     Registrácia
Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu. Partner môže mať založený iba jeden účet v Partnerskom programe.

5.     Partnerský odkaz

Partnerský odkaz je taký odkaz, ktorý pri prekliku smeruje na Web prevádzkovateľa a nesie informáciu s identifikáciou partnera (unikátny kód vygenerovaný systémom alebo schválený priamy odkaz).

Partner smie používať Partnerský odkaz na viac ako jednom webe.

Propagácia spoločnosti Prevádzkovateľa nesmie byť umiestnená na stránky s obsahom odporujúcim zákonom Slovenskej republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmie partner propagovať produkty spoločnosti Prevádzkovateľa spôsobom, ktorý by odporoval dobrým mravom a poškodzoval dobré meno spoločnosti, napr nepravdivým tvrdením o ponúkaných produktoch. Partner musí propagáciu vykonávať legálnym spôsobom v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Výslovne zakázaná je propagácia založená na spamování (zákon č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností).

Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok Prevádzkovateľa a budiť tak v návštevníkovi dojem, že ide o doménu vlastnenú prevádzkovateľom. Partner nesmie získavať osobné údaje návštevníkov / zákazníkov Prevádzkovateľa v súvislosti s propagáciou jeho tovaru (napr. vlastným dopytovým alebo objednávkovým formulárom a pod). Objednávka tovaru sa musí uskutočniť len na stránkach prevádzkovateľa.

6.     Provízia

Provízia sa vypláca za úspešné dokončenie nákupu tovaru, tj. faktickú úhradu tovaru v celej výške, v okamihu, kedy uplynie lehota na stornovanie nákupu zákazníkom.

Partner získa províziu za každý nákup, a to do 30 dní od posledného príchodu návštevníka z jeho webu. Províziu dostane ten Partner, od ktorého prišiel zákazník ako posledný. Na províziu za nákup jedného produktu prevádzkovateľa má nárok iba jeden partner. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná len za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítači povolené cookies.

Provízia partnera môže byť stornovaná v prípade, že nákup bol z akýchkoľvek dôvodov zrušený a zákazníkovi boli peniaze vrátené.

Provízia môže byť zrušená, ak partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

7.     Výška provízií
Základná provízia za zakúpenie akéhokoľvek tovaru cez Partnerský odkaz je 20% so zákazníkom uhradenej ceny tovaru s DPH a po odpočítaní zliav, na ktoré má zákazník nárok.
Po dohode môže byť provízia zvýšená.

8.     Výplata provízií

Partner vystaví prevádzkovateľovi faktúru za provízie z predaja na základe výzvy, ktorá sa v prípade uskutočnených a uhradených predajov zobrazí v správe jeho partnerského účtu

Partner môže Prevádzkovateľa požiadať o výplatu provízií aj častejšie, maximálne však 1 x za uplynulý kalendárny mesiac. O každú výplatu provízií, ktorá nezodpovedá štandardným termínom, je nutné požiadať Prevádzkovateľa emailom. Ak Prevádzkovateľ požiadavku na výplatu provízií v inom ako štandardnom termíne schváli, zobrazí sa Partnerovi opäť v jeho správe partnerského účtu výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja.

Provízia sa vypláca buď na základe faktúry, alebo na základe potvrdenia podľa § 10 Zákona o daniach z príjmu pre partnerov, ktorí nemajú živnostenský list.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť províziu Partnera najneskôr do 30 dní po splnení všetkých patričných náležitostí (zaslanie faktúry, zmluvy o sprostredkovaní a pod). Partner je povinný zaslať faktúru do 14 dní od okamihu, kedy bola v správe jeho partnerského účtu zobrazená výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja. Ak tak Partner neurobí, stráca ďalší nárok na fakturovanú províziu.

Partner je povinný zdaniť províziu z partnerského programu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. Ak je platcom DPH, k fakturovanej sume si pripočíta platnú sadzbu DPH.

Pri zrušení spolupráce, pokiaľ nebola zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce a partner má na ňu nárok, sa provízia vyplatí do 14 dní.

Provízie sa vyplácajú iba v mene EUR. Po dohovore môže byť provízia vyplatená ako zľava na produkty a služby spoločnosti prevádzkovateľa v rovnakej výške.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť štruktúru cien a platieb a po predchádzajúcom oznámení aj výšku provízií. V prípade pochybností partnera o výške a uskutočnení platieb v rámci programu, musí partner o tom prevádzkovateľa písomnou formou oboznámiť do 14 dní od príslušnej platby. Ak tak Partner neurobí, vzdáva sa tým práva na uplatnenie všetkých nárokov na takúto platbu. Platba bude vypočítaná výhradne na základe záznamov vedených Prevádzkovateľom. Žiadne iné spôsoby merania či štatistiky nebudú Prevádzkovateľom uznané a nebudú mať žiadny účinok v rámci tejto zmluvy. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje aj na fakt, že k zamietnutiu výplaty provízie prípadne k jej zníženiu oproti pôvodne zobrazenej pri prvotnom zaznamenaní predaja v správe partnerského účtu môže dôjsť predovšetkým z 3 hlavných dôvodov: 1. tovar, ktorý zákazník objednal, už nie je na sklade, 2. dodatočné zrušenie objednávky zo strany zákazníka (napr. ak zákazník neakceptuje dlhšiu dodaciu lehotu), 3. zákazník svoj nákup pri prevzatí neuhradil, bez toho aby vopred objednávku zrušil.

9.     Záväzky Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť Partnerovi pravdivé štatistiky uskutočnených nákupov cez jeho Partnerský odkaz.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.

Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom ako on-line cez systém Partnerského programu.

10.   Podmienky odstúpenia

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obe zmluvné strany. Prevádzkovateľ i Partner ju môžu zrušiť zaslaním e-mailu s výpoveďou spolupráce, respektíve zmluvy o sprostredkovaní.

Spolupráca a provízie môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

V prípade odhalenia podvodov zo strany Partnera si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu, a to bez akýchkoľvek nárokov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a týmto Partnerom.

11.   Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá a podmienky spolupráce kedykoľvek zmeniť. Partner bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Ak Partner nezruší spolupráci do 10 pracovných dní od odoslania správy o zmenách pravidiel a podmienok spolupráce, má sa za to, že s nimi súhlasí.

Účasť v Partnerskom programe je chápaná ako súhlas s týmito pravidlami a podmienkami.

Tieto pravidlá a podmienky spolupráce Partnerského programu nadobúdajú platnosť 18.2.2020 a riadia sa zákonmi Slovenskej republiky.